728x90

CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 짬짜면 @고창 다운성

고창에 오면 짬짜면(?)을 먹어야 한다길래 저녁으로 도전 ㅋㅋ 

CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 탕수육 @고창 다운성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창천

배 불리 먹었으니 저녁 산책

CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창천
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성

성곽 위를 걸어서 돌아 보기로 했다. 조용하고 한적한 산책길.

CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성

까치 가족 회동 중 ㅋㅋ

CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성

서쪽에는 해가 질락말락

CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 고창읍성
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 모양성공원
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 모양성공원
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창 모양성공원
CANON G7X MARKⅡ 2022.04.29 @고창

반응형

+ Recent posts