CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @서교동 무슈

 고추장크림떡볶이

CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @서교동 무슈
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @서교동 무슈
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @양화대교

집에 오는 길, 오랜만에 양화대교 건너서 선유도 통과.

CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
CANON G7X MARKⅡ 2020.10.16 @선유도
iphone6s 2020.10.16 @영등포아리수정수센터 정류장

'photo_diary > Life' 카테고리의 다른 글

일요일_소금집델리  (0) 2020.10.18
토요일  (0) 2020.10.17
금요일  (0) 2020.10.16
목요일_망원양꼬치, 사뭇  (0) 2020.10.16
화요일_능웃능 #5  (0) 2020.10.13
일요일  (0) 2020.10.11

+ Recent posts