CANON G7X MARKⅡ 2019.12.21 오겹살과 목살 @서교동 삼다돈

산은 못 가고 산악회 모임 송년회 :D

CANON G7X MARKⅡ 2019.12.21 오겹살과 목살 @서교동 삼다돈
CANON G7X MARKⅡ 2019.12.21 계란찜 @서교동 삼다돈
CANON G7X MARKⅡ 2019.12.21 @서교동 삼다돈
CANON G7X MARKⅡ 2019.12.21 냉면 @서교동 삼다돈
CANON G7X MARKⅡ 2019.12.21 후식 @서교동 빌리프커피로스터스

 

'photo_diary > Life' 카테고리의 다른 글

Christmas  (0) 2019.12.25
크리스마스 이브  (0) 2019.12.24
고기  (0) 2019.12.21
목요일  (0) 2019.12.19
수요일  (0) 2019.12.18
수요일  (0) 2019.12.11